Všeobecné obchodné podmienky

Definícia základných pojmov

  • Predávajúci: (ďalej len ako : prevádzkovateľ)

ANMED Plus s.r.o.

Sídlo: Nádražná 329, 015 01 Rajec
IČO:  44741448
IČ DPH: SK2022802716

Zastúpená: Andrzej Tarnkowski, konateľ
Banka, číslo účtu: 4007665281/7500 Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:  SK 03 7500 0000 0040 0766 5281

ORSR: zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, Vložka číslo: 51167/L

 

  • Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.
  • Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu www.anmedplus.sk.
  • Tovarom sa rozumejú všetky produkty a služby uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu, ktoré môže kupujúci vložiť do svojho nákupného košíka.
  • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu na internetových stránkach anmedplus.sk a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Všeobecné ustanovenia

  • Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len „e-shop“).
  • Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú a špecifikujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení publikované na stránkach e-shopu tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi kupujúcim a prevádzkovateľom dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope na internetových stránkach anmedplus.sk za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

Objednávanie tovaru

E-shop.

  • Objednávanie v e-shope funguje prostredníctvom nákupného košíka.
  • Pri objednávke tovaru je kupujúci povinný vyplniť povinné polia vo formulári.
  • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.
  • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
  • K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky emailom zo strany administrátora e-shopu.
  • Prijatie elektronickej objednávky a zmena jej statusu je oznámená kupujúcemu prostredníctvom e-mailu.
  • Kupujúci má možnosť objednávku zrušiť alebo zmeniť len v prípade, že status objednávky nebol mailom oznámený ako – expedované.
  • Zmeny alebo zrušenie objednávky je akceptované výlučne prostredníctvom e-mailu na objednavka@anmedplus.sk.
  • Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní prevádzkovateľ kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
  • K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.
  • Hodnota uvedená na potvrdenej objednávke je konečná.

Telefonická objednávka

  • Objednávku môžete nahlásiť aj telefonicky na čísle 041 542 49 16  v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod.
  • Kupujúci oznámi operátorovi svoje kontaktné údaje, výrobok, ktorý si objednáva a požadované množstvo.
  • Ku každej objednávke sa automaticky pripočítava poštovné a balné podľa platného cenníka zverejneného na stránkach e-shopu anmedplus.sk

Objednávka E-mailom

  • Kupujúci zašle svoju záväznú objednávku prostredníctvom e-mailu na adresu objednavka@anmedplus.sk. V objednávke je potrebné uviesť kontaktné údaje, telefonický kontakt, výrobok, počet objednávaných kusov a spôsob prevzatia.
  • Ku každej objednávke sa automaticky pripočítava poštovné a balné podľa platného cenníka zverejneného na stránkach e-shopu anmedplus.sk

Ceny tovaru

  • Ceny tovarov v e-shope anmedplus.sk sú uvádzané v mene EURO vrátane DPH 20%. Prevádzkovateľ e-shopu je platca DPH. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržať ceny udané v potvrdenej objednávke kupujúceho.
  • Prevádzkovateľ má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa.

Spôsob platby

  • Platby za tovar sa uskutočňujú na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty / Poštovým kuriérom.

 

Dodávka tovaru

  • Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, Kuriérna služba Poštový kuriér a pod.).
  • Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 2 – 5 pracovných dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.
  • Prevádzkovateľ k hodnote tovaru zaslaného prostredníctvom Slovenskej pošty účtuje poplatok za poštovné a to nasledovne:

ak hodnota objednávky je do 60,- €
doručenie na Dobierku: Kuriér: poštovné a balné 3,95 €

ak hodnota objednávky je vyššia ako 60,- € poštovné a balné 0 €

  • V prípade, že objednávka nemôže byť úplne vybavená z titulu napríklad výpadku niektorého z objednaných tovarov, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. Za dodatočne zaslaný tovar z už čiastočne vybavenej objednávky sa poštovné neplatí.
  • Prepravná firma ručí za zásielku do okamihu odovzdania konečnému zákazníkovi. Pri preberaní si zásielku prezrite a v prípade viditeľného poškodenia či dokonca straty časti tovaru s dopravcom spíšte protokol a zásielku nepreberajte. Hneď ako nám dopravca zásielku vráti, okamžite Vám vyexpedujeme nový tovar.
  • Ak nebolo poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zjavné, oznámte nám túto neskôr zistenú skutočnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od doručenia zásielky. Poškodený tovar Vám bude okamžite nahradený novým ihneď po jeho vrátení prevádzkovateľovi. Cenu za doručenie poškodeného tovaru hradí prevádzkovateľ.

Vrátenie tovaru

  • Kupujúci má právo tovar vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od doručenia tovaru. V tomto prípade zašle kupujúci tovar na vlastné náklady na adresu sídla: ANMED PLUS s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec  spolu s vyplneným formulárom o vrátení tovaru.
  • Vrátený tovar nezasielajte na dobierku!
  • Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho.
  • Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení, nepoškodený ani neotváraný, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

Reklamácia tovaru

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená reklamačná doba 24 mesiacov.
Plynúť začína dňom prevzatia a vyplatenia tovaru.

  • Kupujúci je povinný objednaný tovar, dodaný prevádzkovateľom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť do 3 dní prevádzkovateľovi. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.
  • Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru – resp. jeho kópie.
  • Kupujúci vyplní reklamačný formulár (je možné si tento formulár stiahnuť na stránke e-shopu anmedplus.sk) a reklamovaný výrobok zašle na vlastné náklady spolu s kópiou faktúry na adresu prevádzkovateľa:  ANMED Plus s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec.
  • Poštovné ani iné poplatky nevraciame.
  • Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do dvoch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.
  • Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

Ochrana osobných údajov

  • Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v „Poznámke k objednávke“ žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.
  • Prevádzkovateľ internetového obchodu anmedplus.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov“.
  • Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
  • Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu anmedplus.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Záverečné ustavovenia

  • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
  • Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
  • Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.
  • Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
  • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Ochrana osobných údajov

  • Osobné údaje kupujúceho sú pre predávajúceho dôverné a neposkytne ich iným subjektom.
  • zák. č. 428/2002 zákon o ochrane osobných údajov
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.
  • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. januára 2013.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.