GDPR

Pravidlá ochrany osobných údajov

 1. Úvod

Prevádzkovateľ osobných údajov ANMED PLUS, s.r.o., so sídlom na adrese Nádražná 329 015 01 Rajec, IČO: 44741448, DIČ: 2022802716, IČ DPH: SK2022802716, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51167/L (ďalej len „spoločnosť“ alebo „naša spoločnosť“), sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a dodávateľov v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ako naša spoločnosť zhromažďuje, spracúva a chráni Vaše osobné údaje počas návštev našej webovej stránky na doméne http://www.anmedplus.sk/ („naša webová stránka“) a/alebo pri používaní našich služieb.

V našich Pravidlách ochrany osobných údajov zistíte:

 • aké informácie zhromažďujeme,
 • prečo ich zhromažďujeme,
 • s kým údaje zdieľame,
 • ako osobné údaje chránime,
 • aké máte práva,
 • ako môžete Vaše údaje upraviť, exportovať alebo odstrániť.
 1. Zodpovedná osoba

Vzhľadom na predmet našej činnosti naša spoločnosť nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne, elektronicky alebo telefonicky na:

+421 911 163 399

a.stranska@anmedplus.sk

Akékoľvek otázky, námietky alebo spory sme pripravení riešiť vzájomnou komunikáciou e-mailom alebo poštou na adresu prevádzkovateľa.

 1. Aké údaje spoločnosť ANMED PLUS, s.r.o. zhromažďuje

Keď na našej webovej stránke odošlete odpoveď na „Pošlite nám email“ vyžadujeme od vás uvedenie e-mailovej adresy, meno. Pri návšteve našej webovej stránky zbierame údaje o Vašej aktivite na webe prostredníctvom súborov cookies a analytických nástrojov, ktoré zaznamenávajú aktivity na našej webovej stránke. Medzi informácie, ktoré zbierame týmto spôsobom môže patriť Vaša IP adresa, typ zariadenia a nastavenie prehliadača.

 1. Dôvod spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame na účely:

Návšteva webovej stránky

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostných dôvodov vždy uchovajú spojovacie údaje počítača spájajúceho sa s našou stránkou, zoznam webových strán, ktoré navštívite v rámci našej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou.

Používanie cookies:

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár zabezpečuje komunikáciu so zákazníkom formou online chatu. Slúži na poskytnutie informácií zákazníkom. Na zaslanie informácií, o ktoré máte záujem potrebujeme uchovať Vaše meno, email.

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracúvajú a používajú iba spôsobom, ktorý je primeraný účelu, na ktorý boli zhromaždené. Spoločnosť ANMED PLUS, s.r.o. nekombinuje osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely. Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, než je potrebné na účel, na ktorý boli poskytnuté alebo zhromaždené. Budeme si uchovávať iba osobné údaje, ktoré slúžia na legitímny účel (napríklad platné právne predpisy môžu vyžadovať uchovávanie údajov alebo niektoré údaje môžu byť potrebné na účely fakturácie nesplatených súm).

Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre účely, na ktoré sa zbierajú.

Naša spoločnosť postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa
 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona – pri uchovaní údajov o vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Plnenie zmluvných podmienok

Vaše osobné údaje vo forme meno, priezvisko, telefón, email, fakturačné údaje potrebujeme na vytvorenie, uzatvorenie a plnenie zmluvy ohľadom služieb a tovarov, ktoré u nás využívate. Účelom spracovania sú predzmluvné a zmluvné vzťahy. V prípade odmietnutia poskytnúť Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom nie je možné zmluvný vzťah uzavrieť.

Oprávnený záujem

Spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý a aby sme Vám vedeli odpovedať na vaše otázky z kontaktného formulára. Na tento účel používame cookies. Bližšie informácie o cookies sú uvedené v časti Návšteva webovej stránky.

 • Našim zákazníkom odosielame relevantné emaily, ktoré slúžia na získanie nových informácií súvisiacich s nákupom služieb, ktoré ste u nás vykonali.
 • Zabezpečujeme ochranu nehnuteľností, hnuteľných vecí a práv, ktoré tvoria náš majetok prostredníctvom kamerového systému.
 • Vyplnením kontaktného formulára na vzdelávacích aktivitách nám umožňujete opätovnú komunikáciu s Vami.

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu môžete namietať emailom na adrese a.stranska@anmedplus.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Spravovanie cookies môžete upraviť priamo vo vašom prehliadači.

Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona

Vaše osobné údaje pre účely účtovníctva, správy registratúry, evidencie bezpečnostných incidentov, agendy reklamácii a sťažností spracovávame na zákonnom základe.

 1. Spôsob získavania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavane najčastejšie priamou formou od Vás, čiže ide o získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje nám poskytujete napríklad formou:

 • komunikáciou s nami
 • vyplnením kontaktného formulára na akciách

Vaše osobné údaje môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa napríklad pri prihlásení zamestnancov na školenie, od Vašich kolegov za účelom plnenia zmluvy, ak ste štatutárom organizácie, ktorá je našim zmluvným partnerom alebo stranou, s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získať z verejne dostupných zdrojov a registrov, atď.

V žiadnom prípade však systematicky nespracúvame žiadne náhodne získané osobné údaje na žiadny nami vymedzený účel.

 1. Profilovanie a automatizované spracúvanie s právnym účinkom

 • ANMED PLUS, s.r.o. nepoužíva profilovani ani automatizované spracúvanie .

 1. Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

S vašimi osobnými údajmi prioritne prichádzajú do kontaktu naši oprávnení zamestnanci pri zachovaní mlčanlivosti. V nevyhnutnej a odôvodnenej miere môžeme niektoré Vaše údaje sprístupniť iným osobám pri zachovaní mlčanlivosti, ak nám to dovoľuje zmluva so zákazníkom, so súhlasom zákazníka alebo ak nám takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od okolností a účelu spracúvania patria medzi príjemcov najmä:

 • naši zamestnanci k tomu oprávnení
 • prepravné spoločnosti
 • účtovná spoločnosť za účelom spracovania účtovnej agendy
 • audítorské spoločnosti
 • poradcovia (daňoví, právni, atď)
 • poskytovatelia web hostingových a cloudových služieb
 • poskytovatelia softvérového vybavenia (napr. Microsoft)

V prípade spracúvania osobných údajov formou sub-dodávateľskej spoločnosti túto spoločnosť najprv komplexne preverujeme, či spĺňa podmienky z hľadiska bezpečnosti spracúvania osobných údajov podľa GDPR a až následne spoločnosť spracúvaním osobných údajov poveríme.

V prípade požiadavky na sprístupnenie vašich osobných údajov od orgánu verejnej moci skúmame, či sú legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie. Bez riadneho preverenia legislatívneho nároku nie sú Vaše údaje sprístupnené.

 1. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Cezhraničný prenos údajov mimo EU/EHS nevykonávame.

 1. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

Pri účeloch spracovania osobných údajov je doba uchovávania nastavená v zmysle zákonných lehôt a v lehotách podľa Záznamu o spracovateľských činnostiach.

Takto určené všeobecné doby uchovávania osobných údajov na horeuvedené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

 • Účtovná a daňová agenda. Doba uchovávania počas 10 rokov nasledujúcich od ukončenia účtovného roka.
 • Poskytovanie tovarov a služieb. Doba uchovávania obchodných zmlúv je 10 rokov.
 • Registratúra. Doba uchovávania podľa povahy registratúrneho záznamu.
 • Doba uchovávania kontaktných údajov v prípade žiadostí dotknutých osôb alebo bezpečnostných incidentov je 5 rokov.

V prípade spracovávania osobných údajov, na ktoré bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše údaje spracované po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, alebo do odvolania Vášho súhlasu.

Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Spoločnosť zabezpečuje, spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

 1. Zabezpečenie osobných údajov

Naša spoločnosť riadne zabezpečuje osobné údaje, pričom má zavedené všeobecne akceptované bezpečnostné a technické štandardy na zabezpečenie dát pred stratou, zneužitím, neautorizovaným prístupom, zničením alebo iným dopadom na práva dotknutej osoby. Dáta sú umiestnené na plne redundantných a zabezpečených úložiskách v renovovaných datacentrách v Slovenskej republike. V prípade prenosu citlivých dát sú používané šifrované prenosy údajov.

 1. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Na základe písomnej žiadosti môže dotknutá osoba uplatniť pri všetkých formách spracúvania osobných údajov nasledovné práva (zákonná povinnosť, súhlas dotknutej osoby, oprávnený záujem, zmluvné vzťahy):

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu spracúvaných osobných údajov,
 • vymazanie spracúvania osobných údajov (len v prípade, ak ich nemusíme zákonne uchovávať napr. faktúry, daňové doklady a pod.),
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu
 • prístup k vlastným osobným údajom
 • na zoznam vlastných osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely marketingu bez jej súhlasu
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 v prípade ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov a zmluvných vzťahov):

 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov od prevádzkovateľa k inému prevádzkovateľovi pokiaľ je to technicky možné

Na základe písomnej žiadosti má dotknutá osoba právo (v prípade oprávneného záujmu):

 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov – v prípade, ak má dotknutá osoba podozrenie, že spracúvame jej osobné údaje nezákonne môže vzniesť námietku. V prípade vznesenia námietky má dotknutá osoba právo na to, aby sme obmedzili spracovanie jej osobných údajov.

V prípade, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony alebo nedosiahla vek 16 rokov, jej práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo oboznámiť o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobitého predpisu.

Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu informovala o ochrane Vašich osobných údajov. Boli ste poučení o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov.

 1. Dozorný orgán

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je národným dozorným orgánom. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

V  Rajci, dňa 25.05.2018